Berichten

De kracht van verbinding

Een paar maanden geleden sprak ik met de voorzitter van de Raad van Bestuur van een Zorginstelling over de kracht van verbinding en waarom dit zo belangrijk is voor het slagen van elk veranderingstraject. Ik had hem ter inspiratie het boek ‘de kracht van verbinding’ van Ellie van der Est gegeven. De vraag is vervolgens, hoe kom je tot deze verbinding en wat levert het op ?

 

Basisprincipes verbinding

De basisprincipes van verbinden zijn eenvoudig: Het transparant zijn, gaan staan voor waar je in het leven voor staat en het uiten van je gevoelens. Dus zeg wat je doet en doe wat je zegt. En uit wat er in je leeft.

Belangrijkste vraag daarbij is: Wil je verbinding ? De moed om deze vraag oprecht te beantwoorden en vorm te geven is een wezenlijke stap.

Zelfbewustzijn vormt daarbij de sleutel: des te meer we besef hebben van de verbindingen met en in onszelf, of het ontbreken daarvan, des te meer zijn we doordrongen van de verbinding met anderen. Ook kunnen we hierdoor doelbewust vanuit eigen verantwoordelijkheid bepaalde verbindingen aangaan. Of we kiezen ervoor om oude verbindingen los te laten wanneer ze eerder ontkrachten dan bijdragen in onze groei.

verbinding

Ruimte en afscheiding

Er is ruimte nodig om elkaar te zien en te verstaan. Afscheiding is een natuurlijk gegeven dat ervoor zorgt dat er ruimte ontstaat om onderscheid te kunnen maken. Helder zijn over de ruimte die ieder nodig heeft, leidt ertoe dat je elkaar gemakkelijker ziet en verstaat. Als je afscheiding echter ervaart als een effect van een handeling of als gevolg van onderlinge verschillen ontstaat een gevoel van eenzaamheid. Door te erkennen wat verschillend zijn met je doet, neemt je kracht toe en het besef dat jij de mogelijkheid in handen hebt om verbindingen te ervaren, aan te gaan, te herstellen of te beëindigen.

 

Waarde van verbinding voor een organisatie

Organisaties staan steeds meer voor veranderingen en verbindingen zowel intern als extern (leveranciers, samenwerkingspartners). Binnen organisaties is steeds meer behoefte aan samenwerking en besluitvorming op basis van verbinding en vertrouwen. De pijn zit hem niet in de aandacht, maar in het gebrek aan inspiratie en motivatie van leidinggevenden. Wanneer een organisatie medewerkers en leidinggevenden heeft die zichzelf durven te zijn en de verbinding met elkaar aangaan, ontstaat een organisatie die zich bewust van anderen onderscheidt. Als mensen zich echt aangesproken en verbonden voelen, ontstaat automatisch veel beweging. Het maakt vernieuwing, innovatie en creativiteit mogelijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat betere resultaten worden geboekt als er meer contact is tussen mensen in verschillende lagen en onderdelen van een organisatie en als die mensen samen aan de slag gaan. Programma’s en projecten leveren daarmee meer concrete resultaten op en teamleden die zichtbaar groeien.

 

Meer weten ?

Bent u betrokken bij een veranderingstraject binnen uw organisatie of afdeling en mist u de verbinding met uw medewerkers en collega’s?

Neem dan contact op met Joanna Bos (06-54661934) of Antoinette Vriend (06-49113353) voor een vrijblijvend gesprek.

 

De spagaat tussen korte en lange termijn in de Zorg

De laatste jaren zijn, mede door de drastische bezuinigingen in de Zorg, veel bestuurders in de Zorg gericht op het bereiken van korte termijn resultaten. Belangen op het gebied van financiën overheersen en er is sprake van gefragmenteerde verantwoordelijkheden. Terwijl een duurzame, op de lange termijn gerichte vorm van denken en handelen binnen de Zorg juist leidt tot continuïteit en betaalbare zorg voor nu en later. Hoe komt u uit deze spagaat ?

 

Inleiding

Mede door de toegenomen invloed van stakeholders (belanghebbenden) is een eenzijdige focus op korte termijn doelstellingen in de Zorg ontstaan. Veel plannen van het kabinet om te bezuinigen op de Zorg lijken ingegeven door financieel-economische korte termijnoverwegingen. Terwijl de doelstellingen op lange termijn, zoals het leveren van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg en patiëntveiligheid, hiermee onder druk lijken te staan.

De spagaat tussen korte en lange termijn in de Zorg

 

Gevolgen van korte termijn denken en handelen:

  1. Eenzijdige focus op belangen van stakeholders: zowel binnen de politiek alsook bij de Raad van Toezicht zijn de belangen gericht op het realiseren van financiële resultaten. Bestuurders worden veelal aangesteld voor een periode van 2 tot 3 jaar en hebben daarbij een persoonlijk belang. Dit leidt vaak tot “Window dressing”, ofwel waarbij de resultaten op een positieve wijze gepresenteerd worden.
  2. De visie wordt in de praktijk onvoldoende ondersteund door houding, gedrag en acties of werkwijze. Directie en management verliezen zo hun geloofwaardigheid waardoor de visie zich tegen de organisatie keert in plaats van haar te ondersteunen.
  3. Te weinig oog voor interne processen: optimalisatie van interne processen leidt vaak op lange termijn tot effecten, door korte termijn belangen is hier vaak te weinig oog voor. Dit leidt tot frustratie bij medewerkers, die de dagelijkse routines (interne processen) van de organisatie uitvoeren.
  4. De mens gaat verloren. Een eenzijdige focus werkt vaak verlammend voor de mensen die er werken. Dit belemmert de hoognodige innovaties en kwaliteitsverbeteringen, die ook in de Zorg hard nodig zijn.
  5. Resultaten zijn tegengesteld: De korte en lange termijn resultaten van een actie zijn         verschillend en meestal tegenovergesteld. In de inkoopfunctie zien we dit bijvoorbeeld terug door de focus op besparingen, terwijl dit op de lange termijn leidt tot kwaliteitsverlaging of meerwerk gedurende de uitvoeringsfase wat uiteindelijk niet leidt tot het gewenste resultaat.

 

5 tips om uit de impasse te komen

Hoe om te gaan met de sterke focus op de korte termijn, zonder de lange termijn uit het oog te verliezen ?

  1. Breng balans aan in de belangen van alle stakeholders (belanghebbenden) Het lange termijn belang van organisaties is het best gediend door een morele benadering waarbij het evenwicht in waardering tussen alle stakeholders voorop staat. Dit zijn : de klant, de medewerkers, leveranciers, de maatschappij, bestuurlijk verantwoordelijken (Raad van Toezicht, politiek).
  2. Zorg voor een cultuur waarin continu verbeteren is verankerd. Formuleer niet alleen een visie maar draag deze ook uit in woord en gedrag. Ontwikkel prestatie indicatoren die gericht zijn op de korte en de lange termijn.
  3. Focus op processen in plaats van resultaten. Houdt daarbij rekening dat niet alle processen gelijkwaardig zijn. Voordat grote inspanningen geleverd worden om deze te verbeteren, moeten de essentiële processen gedefinieerd zijn. Start daarom bij de eigen afdeling en voer stap voor stap verbeteringen door. Betrek daarna ook de aanpalende afdelingen.
  4. Focus op de doelstellingen via de mens, Kijk daarvoor naar de beste resultaten van de mensen. Motiveren werkt op de korte termijn, inspireren op de lange termijn. Laat medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen door hen invloed te laten uitoefenen in de wijze waarop zij werken en feedback geven op de organisatie.
  5. Zie korte termijn doelstellingen als stappen om lange termijn doelen te behalen. Formuleer ook quick wins, die op korte termijn (makkelijk) te realiseren zijn. Door een koppeling te maken met de lange termijn effecten helpen deze bij het behalen van de bijbehorende doelstellingen.

 

Een praktijkvoorbeeld

De Directie van een Zorginstelling is onder druk van haar stakeholders sterk gericht op het op korte termijn realiseren van besparingen. Er is een target opgelegd aan de afdeling financiën en de inkoopafdeling om binnen 2 jaar 10 miljoen te besparen. Dit leidt tot frustratie bij medewerkers vanwege tegenstrijdige belangen tussen de lijnmanagers en ondersteunende afdelingen.

Door targets op te leggen aan de lijnafdelingen in plaats van aan de ondersteunende afdelingen, stimuleert u dat zij hun expertise op de juiste wijze inzetten. Door naast de korte termijn resultaten ook te focussen op de lange termijn effecten van doelstellingen zoals betaalbare zorg en patiëntveiligheid wordt continuïteit gerealiseerd. Als meer aandacht wordt besteed aan de menskant door betrokkenheid van management en medewerkers te verhogen raken mensen geïnspireerd om resultaten te bereiken.

 

Conclusie

De te behalen resultaten zijn en blijven belangrijk. Het gaat vooral om de wijze waarop de Directie resultaten gaat behalen, en hoe u met elkaar omgaat. De best mogelijke resultaten worden behaald in een sfeer waarin iedereen rendeert en gelukkig is.

“Doen wat je leuk vindt, is vrijheid.

Leuk vinden wat je doet, is geluk”

 

Herkent u de spagaat tussen korte en lange termijn en kunt u daarbij wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met Antoinette Vriend (0649113353) of Joanna Bos (0654661934) of mail naar info@eqnc.nl. In een vrijblijvend gesprek kijken wij wat voor uw organisatie de beste aanpak is.