De kracht van verbinding

Een paar maanden geleden sprak ik met de voorzitter van de Raad van Bestuur van een Zorginstelling over de kracht van verbinding en waarom dit zo belangrijk is voor het slagen van elk veranderingstraject. Ik had hem ter inspiratie het boek ‘de kracht van verbinding’ van Ellie van der Est gegeven. De vraag is vervolgens, hoe kom je tot deze verbinding en wat levert het op ?

 

Basisprincipes verbinding

De basisprincipes van verbinden zijn eenvoudig: Het transparant zijn, gaan staan voor waar je in het leven voor staat en het uiten van je gevoelens. Dus zeg wat je doet en doe wat je zegt. En uit wat er in je leeft.

Belangrijkste vraag daarbij is: Wil je verbinding ? De moed om deze vraag oprecht te beantwoorden en vorm te geven is een wezenlijke stap.

Zelfbewustzijn vormt daarbij de sleutel: des te meer we besef hebben van de verbindingen met en in onszelf, of het ontbreken daarvan, des te meer zijn we doordrongen van de verbinding met anderen. Ook kunnen we hierdoor doelbewust vanuit eigen verantwoordelijkheid bepaalde verbindingen aangaan. Of we kiezen ervoor om oude verbindingen los te laten wanneer ze eerder ontkrachten dan bijdragen in onze groei.

verbinding

Ruimte en afscheiding

Er is ruimte nodig om elkaar te zien en te verstaan. Afscheiding is een natuurlijk gegeven dat ervoor zorgt dat er ruimte ontstaat om onderscheid te kunnen maken. Helder zijn over de ruimte die ieder nodig heeft, leidt ertoe dat je elkaar gemakkelijker ziet en verstaat. Als je afscheiding echter ervaart als een effect van een handeling of als gevolg van onderlinge verschillen ontstaat een gevoel van eenzaamheid. Door te erkennen wat verschillend zijn met je doet, neemt je kracht toe en het besef dat jij de mogelijkheid in handen hebt om verbindingen te ervaren, aan te gaan, te herstellen of te beëindigen.

 

Waarde van verbinding voor een organisatie

Organisaties staan steeds meer voor veranderingen en verbindingen zowel intern als extern (leveranciers, samenwerkingspartners). Binnen organisaties is steeds meer behoefte aan samenwerking en besluitvorming op basis van verbinding en vertrouwen. De pijn zit hem niet in de aandacht, maar in het gebrek aan inspiratie en motivatie van leidinggevenden. Wanneer een organisatie medewerkers en leidinggevenden heeft die zichzelf durven te zijn en de verbinding met elkaar aangaan, ontstaat een organisatie die zich bewust van anderen onderscheidt. Als mensen zich echt aangesproken en verbonden voelen, ontstaat automatisch veel beweging. Het maakt vernieuwing, innovatie en creativiteit mogelijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat betere resultaten worden geboekt als er meer contact is tussen mensen in verschillende lagen en onderdelen van een organisatie en als die mensen samen aan de slag gaan. Programma’s en projecten leveren daarmee meer concrete resultaten op en teamleden die zichtbaar groeien.

 

Meer weten ?

Bent u betrokken bij een veranderingstraject binnen uw organisatie of afdeling en mist u de verbinding met uw medewerkers en collega’s?

Neem dan contact op met Joanna Bos (06-54661934) of Antoinette Vriend (06-49113353) voor een vrijblijvend gesprek.

 

Programmamanagement in de Zorg

Organisaties worden in toenemende mate uitgedaagd om veranderingen door te voeren vanwege veranderingen in de markt, technologische innovaties, fusies, outsourcing of wet- en regelgeving. Ervaring leert dat organisaties niet altijd in staat zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Programmamanagement is hiervoor een efficiënt en effectief hulpmiddel mits juist ingevoerd.

 

Wat is Programmamanagement ?

Onder Programmamanagement wordt verstaan de gecoördineerde organisatie, sturing en implementatie van een projectendossier en transformatieactiviteiten om eindresultaten te bereiken en baten te realiseren die van strategisch belang zijn[1].

 

Uit bovenstaande definitie zijn een aantal belangrijke elementen te halen:

 • Een programma omvat over het algemeen meerdere met elkaar samenhangende projecten;
 • Een programma beheerst de natuurlijke spanning tussen bedrijfsstrategie, projecten, activiteiten en business-as-usual, gericht op een verandering die tegemoetkomt aan de behoeften van de organisatie en haar stakeholders;
 • Het gaat om veranderingen/transformaties die van strategisch belang zijn.

Een programma is net als een project een tijdelijke organisatie. De belangrijkste verschillen tussen een programma en project zijn:

 • Doorlooptijd: Een programma kent meestal een langere levensduur dan een project. Een programma kent vaak een minder duidelijk aanwijsbaar einde dan een project;
 • Doelstellingen: Waar projecten in de regel gestuurd worden door op te leveren producten, wordt een programma gedreven door een visie van de eindsituatie en een verscheidenheid aan samenhangende (strategische) doelen;
 • Complexiteit: een programma kan meerdere projecten en processen omvatten en de organisatie die hierop is afgestemd is omvangrijker (en complexer).

Een programmamanager heeft dan ook doorgaans meer te maken met verandermanagement dan een projectmanager.

 

Waarom programmamanagement

De uitdagingen waar de Zorg mee te maken heeft, zijn steeds complexer en omvangrijker. Daarnaast volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Deze komen voort uit veranderingen in de markt, technologische innovaties (e-Health), fusies, outsourcing of wet- en regelgeving. Vaak zijn andere partijen of organisaties nodig om gestelde doelen te bereiken.

Programmamanagement

Organisaties die erin slagen door effectief leiderschap en strategiebeheersing zichzelf te veranderen, overleven eerder. De traditionele lijnorganisatie is minder toegerust om deze uitdagingen op een juiste manier op te pakken. Ook een enkel project biedt meestal geen oplossing. Programmamanagement helpt organisaties om strategische veranderingen succesvol door te voeren.

 

Wanneer is een programmatische aanpak zinvol ?

Een programma aanpak is zinvol indien;

 1. De verandering een meer strategisch karakter heeft;
 2. Er meer samenhang moet komen in projecten en activiteiten om een bepaald doel te bereiken. Dit doet zich vaak voor bij afdeling overstijgende of organisatie overstijgende doelen;
 3. Focus vereist is in de projecten en activiteiten om een bepaald doel te bereiken. Doelen zijn vaak complex of zelfs tegenstrijdig, inspanningen moeten gericht zijn op de gemeenschappelijke doelen;
 4. Aandacht, energie en geld te veel versnipperd zijn.

Binnen de ondersteunende processen wordt programmamanagement in de praktijk toegepast bij;

 • de opzet en invoering van een shared service center;
 • de organisatie brede implementatie van een ERP- en bestel- en betaalsysteem of;
 • de invoering van zelfsturende teams.

 

Meer weten ?

Bent u betrokken bij een strategische verandering binnen uw organisatie en hebt u behoefte aan advies over welke aanpak voor u het beste is ?

Neem dan contact op met Joanna Bos (06-54661934) en Antoinette Vriend (06-49113353) voor een vrijblijvend gesprek.

[1] MSP Compact, Michiel Ruzius, juni 2012.P